نمایندگی حجمی لینوکس

2 گیگابایت
4 گیگابایت
10 گیگابایت
20 گیگابایت
40 گیگابایت