لیست پست های با تگ : Concentrator

  • تجهیزات مختلف شبکه

    تجهیزات مختلف شبکه

      Repeater : تقویت کننده هایی هستد که با زمان بندی مجدد و با بازسازی پاکت ها یا قالب های اطلاعاتی ,طول موثر کابل شبکه را به چندین هزار مترادامه ..

     تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۴